αρχική Σελίδα  |  προϊόντα  |  αναλώσιμα  |  λύσεις  |  τεχνική υποστήριξη  |  η εταιρεία  |  ανακοινώσεις
Come risolvere i problemi di installazione e rimozione delle cartucce di toner
Εκτύπωση του εγγράφου   Αποστολή του εγγράφου μέσω email   Αναφορά προβλήματος   
Αυτό το έγγραφο είναι επίσης διαθέσιμο σε:  

CORRELATO A:

 • Non è possibile installare la cartuccia di toner.
 • Non è possibile rimuovere la cartuccia di toner dalla stampante.
 • Per i modelli: AcuLaser C1100, CX11N, CX21N e tutte le varianti.

SPIEGAZIONE:


In questo articolo si descrive cosa controllare in caso di problemi nell'installazione e rimozione delle cartucce di toner.

Se si desiderano informazioni sulla sostituzione delle cartucce di toner, consultare invece questo articolo.

Notes Icon Nota:

Le immagini di questo articolo mostrano i modelli AcuLaser C1100 o AcuLaser CX11N/CX21N (e varianti). Le procedure sono le medesime in tutti i casi.

SOLUZIONE:

 1. Verificare che il gancio dello sportello destro non sia bloccato e non ostruisca il fermo della cartuccia di toner.

  1. Aprire il coperchio anteriore (coperchio A).
  2. All'interno del coperchio, sul lato destro è presente una linguetta di plastica nera che funge da gancio dello sportello estraibile. Tale gancio è visibile solo quando viene estratto. Confrontare la figura 1 e la figura 2 seguenti:

   Figura 1. Lato destro dell'area di accesso all'alloggiamento del toner in condizioni normali (magenta).

   Area della cartuccia in condizioni normali


   Figura 2. Linguetta di aggancio dello sportello estratta e bloccata in posizione.

   Gancio dello sportello estratto

  3. Se il gancio dello sportello è bloccato, si può facilmente sbloccarlo premendolo verso il lato destro, oppure premendo il meccanismo di sgancio come illustrato nell’esempio seguente:

   Figura 3. Sgancio della linguetta dello sportello.

   Sblocco del gancio dello sportello

  4. Il gancio dello sportello si sblocca e torna nella posizione normale (vedere la figura 1).
  5. A questo punto è possibile bloccare o sbloccare la cartuccia del toner.

  Torna all'inizio

 2. Verificare che sul display LCD non siano presenti messaggi di errore.
  1. Accendere la stampante. Durante il riscaldamento, verificare se sul display LCD appaiono messaggi di errore o avviso:

   • "Warming up" (Riscaldamento) o "Calibrating" (Calibrazione): se uno di questi messaggi rimane visualizzato per più di sette minuti, vedere questo articolo per ulteriori informazioni.
   • "xxxx Toner Low" (Toner xxxx in esaurimento): le lettere C (ciano), M (magenta), Y (giallo) e/o K (nero) appaiono al posto delle x. Questo messaggio indica che il toner sta per esaurirsi, ma non impedisce di effettuare stampe.

    Notes Icon Nota:

    È necessario sostituire la cartuccia (o le cartucce) solo quando il toner è completamente esaurito (vedere "Replace Toner X" (Sostituire toner X) di seguito). Se si desidera sostituire comunque la cartuccia, vedere le istruzioni riportate in questo articolo.

   • "Serv Req E527" (Richiesta di manutenzione E527): una delle cartucce di toner è installata in modo errato e impedisce la rotazione del carosello.
   • "Install X TnrCart" (Installare cartuccia X): la stampante non riconosce la cartuccia di toner.
   • "Replace Toner X" (Sostituire toner X): le lettere C (ciano), M (magenta), Y (giallo) e/o K (nero) appaiono al posto della X e indicano quale cartuccia di toner è necessario sostituire. Per la rimozione, la cartuccia di toner deve essere in posizione corretta.

  Torna all'inizio

 3. Verificare che l'alloggiamento del toner sia in posizione corretta.

  1. Se l'alloggiamento del toner non è in posizione corretta, non è possibile installare né rimuovere la cartuccia.
  2. Chiudere tutti i coperchi e accendere la stampante.  Al termine del riscaldamento, aprire il coperchio A.

   Aprire il coperchio A

  3. Se si desidera rimuovere una specifica cartuccia di toner, ma nella parte anteriore della stampante ce n'è una diversa, vedere How to Remove and Reinstall Toner Cartridges (Come rimuovere e reinstallare le cartucce di toner) per ulteriori istruzioni.
  4. È possibile che l'alloggiamento desiderato non sia nella parte anteriore della stampante durante il riscaldamento o quando si apre il coperchio A.  In questo caso, ripetere il passaggio 3.b e ricontrollare.
  5. Verificare che il rullo di sviluppo colorato sopra all'alloggiamento del toner sia del colore della cartuccia (vedere la figura 4 seguente). L'installazione di una cartuccia nell'alloggiamento errato può danneggiare la stampante, creare inceppamenti della cartuccia o provocare problemi di qualità di stampa.

   Figura 4. Rullo di sviluppo nero (1) e cartuccia del toner nero (2).

   Sviluppatore e toner K

  6. Le frecce verdi sulla stampante e la cartuccia di toner devono essere nella posizione indicata nell'esempio della figura 5 seguente. In caso contrario, ripetere il passaggio 3.b o vedere How to Remove and Reinstall Toner Cartridges (Come rimuovere e reinstallare le cartucce di toner) per istruzioni sull’allineamento manuale delle cartucce:

   Figura 5. Lato sinistro dell'alloggiamento del toner (ciano).

   Lato sinistro dell'alloggiamento del toner

  7. Se si sta tentando di installare una cartuccia di toner, rimuoverla.

   1. Chiudere tutti i coperchi, quindi spegnere la stampante.
   2. Attendere 10 secondi e riaccendere la stampante.
   3. La stampante rileva che la cartuccia di toner non è installata e ne richiede l'installazione:

    Figura 6. AcuLaser CX11N: toner nero (K) non installato.

    Install K TnrCart (Installare cartuccia K)

   4. Aprire il coperchio A e provare a reinstallare la cartuccia.

  Torna all'inizio

 4. Suggerimenti per la manipolazione delle cartucce di toner.

  1. Per inserire o rimuovere una cartuccia di toner, è necessario che essa sia in posizione di sblocco. Quando la cartuccia è in posizione di sblocco il toner non può fuoriuscire.
  2. Bloccare la cartuccia di toner solo quando è posizionata correttamente all'interno della stampante, come illustrato di seguito:

   Blocco della cartuccia di toner

  3. Installazione e rimozione delle cartucce di toner possono risultare più semplici se effettuate con entrambe le mani:

   1. Utilizzare la mano sinistra per esercitare una pressione contro la cartuccia e tenerla ferma in posizione all'interno della stampante.
   2. Quindi, utilizzare la mano destra per bloccare o sbloccare la cartuccia. Spostare il fermo con decisione fino a portarlo in posizione di blocco o di sblocco.
   3. Per l'inserimento e la rimozione, tenere la cartuccia allineata.

    CX11N - rimozione di una cartuccia di toner

  Torna all'inizio

 5. Operazioni da eseguire se il coperchio anteriore della stampante non si chiude.
 6. Il coperchio A si chiude soltanto se la cartuccia è in posizione di blocco all'interno dell'alloggiamento del toner.

  1. Aprire il coperchio A.

   Aprire il coperchio A


   Figura 6. Esempio di cartuccia di toner correttamente bloccata:

   Cartuccia di toner correttamente bloccata

  2. La freccia stampigliata sul fermo del toner (cerchio giallo nella figura 6) deve coincidere con il simbolo del lucchetto chiuso sull'etichetta della cartuccia. In caso contrario, la cartuccia non viene bloccata correttamente.
  3. Se non si riesce a bloccare la cartuccia di toner, rimuoverla e chiudere il coperchio A. Attendere che la stampante effettui il riscaldamento senza cartuccia installata. Reinstallare la cartuccia quando richiesto (per ulteriori informazioni vedere il passaggio 3.g).

Torna all'inizio

 • Controllare la cartuccia di toner.

  1. Se la cartuccia non è originale, si consiglia di sostituirla con una cartuccia Epson originale e di provare nuovamente la stampante. Epson declina ogni responsabilità per danni o problemi derivanti dall'uso di materiali di consumo non originali oppure non approvati da Epson.
  2. Rimuovere la cartuccia di toner (se possibile). Verificare che sia possibile bloccare e sbloccare la cartuccia prima di inserirla nella stampante.

   Icona Attenzione Attenzione:

   Maneggiare la cartuccia con cautela. Quando è in posizione di blocco il toner contenuto al suo interno può fuoriuscire.

  3. Se non è possibile azionare il fermo del toner, il problema è causato dalla cartuccia stessa. Si consiglia di provare un’altra cartuccia per verificare il problema e di contattare Epson per ulteriori indicazioni.
  1. Torna all'inizio


   Αναγνωριστικό αρχείου:328054
   Ημερομηνία έκδοσης:Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011


   Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλο το περιεχόμενο αποτελεί Copyright © Seiko Epson Corporation.
   επικοινωνία  |  δήλωση περί απορρήτου  |  Epson.com